Złoty Potok Resort
Jezioro
ZŁOTY POTOK RESORT - DOMKI NAD JEZIOREM
Wirtualny spacer

REZYGNACJA Z REZERWACJI - ZŁOTY POTOK

  • Strony przewidują możliwość rezygnacji z dokonanej rezerwacji. Oświadczenie o rezygnacji z rezerwacji należy złożyć korzystając z podanych wyżej adresów i telefonów.
  • W przypadku wycofania rezerwacji Ośrodek nie zwraca wpłaconej zaliczki. Istnieje możliwość zmiany terminu pobytu z zachowaniem dotychczas ustalonych warunków lub zamiany wpłaconej kwoty na voucher do wykorzystania na dowolne usługi świadczone w Ośrodku.
  • Wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy przez sprzedającego.
  • Anulowanie rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia całości należności za pobyt.
  • W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata nie zostanie zwrócona.
  • Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, Dyrektor ośrodka może przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądź w części.
  • Jeżeli Gość nie zawiadomił Ośrodka o opóźnieniu swojego przyjazdu, to jego niestawienie się w Ośrodku do godz. 7:00 rano dnia następnego po dniu rozpoczęcia planowanego pobytu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i obciążeniem Gościa całością należności za pobyt.
Złoty Potok Resort